Cov kab mob coronavirus kis tau rau lwm tus li cas?

Ib yam nkaus li cov keb mob nyob rau hauv lub ntsws xws li tu kab mob khaub thuas thiab cov kab mob coronavirus, nws kis mus tau rau lwm tus neeg los ntawm ib tug neeg ua muaj cov mob tsos los ntawm: 

tus neeg mob cov pa txham thiab pa hnoos 

Kev nyob sib ze xws li thaum ib tug neeg tus ib tug neeg muaj mob 

Thiab thaum yus kov los yog chwv ib qho dab tsis uas muaj tus kab mob lo rau ntawd tas ces yus los mus kov yus lus qhov ncauj, qhov muag thiab qhov ntswg ua ntej yus ntxuav tes. 

Tus kab mob COVID-19 no nws tsis xaiv ntsej xaiv muag thiab nws tsis xaiv haiv neeg twg uas nws yuav los mus kis mob rau. Yog li ntawv, tsis txhob xwv xam tias ib haiv neeg twg, los yog ib pab neeg twg yog cov uas yuav kis tau tus kab mob no xwb. 

Tus kab mob no twb kis tau rau cooj leej ntaub tus neeg thiab ntaub haiv neeg  thoob ntiaj teb lawm. Yog koj xav paub ntxiv txog tus kab mob no thiab nws kis tau rau lwm tus li cas, mus saib hauv internet ntawm lawv qhov chaws saib xyuas thiab tiv thaiv kev kab mob ntawm CDC qhov website How COVID-19 Spreads.

Show All Answers

1. How can I receive up-to-date information about COVID-19 in Merced County?
2. What is a coronavirus?
3. How are coronaviruses spread?
4. What are the symptoms of COVID-19?
5. How is COVID-19 treated?
6. How can I help protect myself?
7. What can be done to slow the spread of COVID-19 infection?
8. Should I wear a facemask?
9. Can someone who has been quarantined for COVID-19 spread the illness to others?
10. How is the County handling the testing process?
11. What else can I do?
12. ¿Cómo puedo recibir información actualizada sobre COVID-19 en el Condado de Merced?
13. ¿Qué es un coronavirus?
14. ¿Cómo se transmiten los coronavirus?
15. ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?
16. ¿Cómo se trata COVID-19?
17. ¿Cómo puedo ayudar a protegerme?
18. ¿Qué se puede hacer para retrasar la propagación de la infección por COVID-19?
19. ¿Debo usar una mascarilla?
20. ¿Puede alguien que ha sido puesto en cuarentena por COVID- 19 transmitir la enfermedad a otros?
21. ¿Cómo está manejando el Condado el proceso de prueba?
22. ¿Que más puedo hacer?
23. Kuv yuav txais tau cov xov xwm tshiab txog tus kab mob COVID-19 hauv lus nroog Merced li cas?
24. Tus kab mob Coronavirus yog dab tsis?
25. Cov kab mob coronavirus kis tau rau lwm tus li cas?
26. Cov tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19 no yog li cas?
27. Kev kho tus kab mob COVID-19 no yog li cas?
28. Kuv yuav tiv thaiv kuv tus kheej li cas?
29. Yuav ua li cas thiaj li pab tau kom txoj kev kis tus kab mob no kis qeeb zog?
30. Kuv puas tha looj cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg?
31. Cov neeg uas muaj tus kab mob COVID-19 thiab tau raug muab cais mus nyob ib leeg kis puas tau tus kab mob no rau lwm tus neeg?
32. Lub nroog tuav txoj kev kuaj mob li cas?
33. Kuv yuav ua tau dab tsis ntxiv thiab?