Kuv yuav tiv thaiv kuv tus kheej li cas?

Tseem tsis tau muaj ib koob tshuaj ua yuav siv tau los mus txhaj kom tiv thaiv  tau tus kab mob COVID-19 no. Txoj kev ua yuav pab koj tiv thaiv tus kab mob no zoo tshaj yog tsis txhob pub koj tus kheej nyob rau tej qho chaws uas phom sij uas muaj tus kab mob no. Tsis tas li ntawv xwb, nco ntsoov tias, qhov chaws uas pab saib xyuav thiab tiv thaiv kev mob lossis CDC, tau qhia hais tias txhua txhua hnub, koj yuav tsum ceev faj thiab ua qee yam uas yuav pab tiv thaiv txoj kev kis cov kev kab mob ntsws xws lis: 

  • Nyob kom nrug deb ntawm cov neeg uas muaj mob
  • Txhob kov koj lub qhov ncauj, qhov muag, thiab qhov ntswg 
  • Nyob twj ywm hauv tsev yog hais tias koj muaj mob 
  • Npog koj lub qhov ncauj thiab qhov ntswg thaum uas koj txham nrog ib daim ntaub so ntswg thiab muab pov tseg hauv cov thoob khib nyiab 
  • Siv cov tshuaj tu tsev los mus so lossis los mus tsuag cov khoom ua tib neeg kov los yog chwv heev tshaj

Mus rau CDC qhov website COVID-19 Prevention and Treatment, yog koj xav paub txog kev tiv thaiv koj tus kheej ntaub tshaj no. 

Show All Answers

1. How can I receive up-to-date information about COVID-19 in Merced County?
2. What is a coronavirus?
3. How are coronaviruses spread?
4. What are the symptoms of COVID-19?
5. How is COVID-19 treated?
6. How can I help protect myself?
7. What can be done to slow the spread of COVID-19 infection?
8. Should I wear a facemask?
9. Can someone who has been quarantined for COVID-19 spread the illness to others?
10. How is the County handling the testing process?
11. What else can I do?
12. ¿Cómo puedo recibir información actualizada sobre COVID-19 en el Condado de Merced?
13. ¿Qué es un coronavirus?
14. ¿Cómo se transmiten los coronavirus?
15. ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?
16. ¿Cómo se trata COVID-19?
17. ¿Cómo puedo ayudar a protegerme?
18. ¿Qué se puede hacer para retrasar la propagación de la infección por COVID-19?
19. ¿Debo usar una mascarilla?
20. ¿Puede alguien que ha sido puesto en cuarentena por COVID- 19 transmitir la enfermedad a otros?
21. ¿Cómo está manejando el Condado el proceso de prueba?
22. ¿Que más puedo hacer?
23. Kuv yuav txais tau cov xov xwm tshiab txog tus kab mob COVID-19 hauv lus nroog Merced li cas?
24. Tus kab mob Coronavirus yog dab tsis?
25. Cov kab mob coronavirus kis tau rau lwm tus li cas?
26. Cov tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19 no yog li cas?
27. Kev kho tus kab mob COVID-19 no yog li cas?
28. Kuv yuav tiv thaiv kuv tus kheej li cas?
29. Yuav ua li cas thiaj li pab tau kom txoj kev kis tus kab mob no kis qeeb zog?
30. Kuv puas tha looj cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg?
31. Cov neeg uas muaj tus kab mob COVID-19 thiab tau raug muab cais mus nyob ib leeg kis puas tau tus kab mob no rau lwm tus neeg?
32. Lub nroog tuav txoj kev kuaj mob li cas?
33. Kuv yuav ua tau dab tsis ntxiv thiab?