Cov neeg uas muaj tus kab mob COVID-19 thiab tau raug muab cais mus nyob ib leeg kis puas tau tus kab mob no rau lwm tus neeg?

Quarantine txhais tau hais tias ib tug neeg los yog ib pab neeg uas tau raug tus kab mob tab sis lawv tsis tau pom muaj cov tsos mob yuav tau raug muab cais mus nyob twm zeej kom lawv kis tsis tau tus kab mob no mus rau lwm tus neeg ua tseem nyob zoo. 

Txoj kev cais mus nyob ib leeg kom tsis txhob kis mob rau lwm tus yog pib thaum ib tug neeg nyuam qhuav raug tus kab mob no thawj zaug thiab yog lub sijhawm thaum tus neeg mob yuav pib muaj cov tsos mob tshwm sij. Rau tus kab mob COVID-19 no, txoj kev cais mus nyob ib leeg yog 14 hnub, pib thaum hnub kawm uas tus neeg ntawv kis tau tus mob vim hais tias 14 hnub yog qhov ua ntev tshaj plaws rau ib tug neeg uas muaj tus kab mob no. Ib tug neeg uas tau raug tso tawm ntawm txoj kev cais mus nyob ib leeg tsis muaj feem kis tau tus kab mob rau lwm tus neeg vim lawv tsis tau muaj cov tsos mob uas yuav huam loj tuaj lawv thiaj raug tso. Lub sijhawm no yog ib lub sijhawm muab lawv cais kom seb lawm puas huam mob tuaj xwb. 

Show All Answers

1. How can I receive up-to-date information about COVID-19 in Merced County?
2. What is a coronavirus?
3. How are coronaviruses spread?
4. What are the symptoms of COVID-19?
5. How is COVID-19 treated?
6. How can I help protect myself?
7. What can be done to slow the spread of COVID-19 infection?
8. Should I wear a facemask?
9. Can someone who has been quarantined for COVID-19 spread the illness to others?
10. How is the County handling the testing process?
11. What else can I do?
12. ¿Cómo puedo recibir información actualizada sobre COVID-19 en el Condado de Merced?
13. ¿Qué es un coronavirus?
14. ¿Cómo se transmiten los coronavirus?
15. ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?
16. ¿Cómo se trata COVID-19?
17. ¿Cómo puedo ayudar a protegerme?
18. ¿Qué se puede hacer para retrasar la propagación de la infección por COVID-19?
19. ¿Debo usar una mascarilla?
20. ¿Puede alguien que ha sido puesto en cuarentena por COVID- 19 transmitir la enfermedad a otros?
21. ¿Cómo está manejando el Condado el proceso de prueba?
22. ¿Que más puedo hacer?
23. Kuv yuav txais tau cov xov xwm tshiab txog tus kab mob COVID-19 hauv lus nroog Merced li cas?
24. Tus kab mob Coronavirus yog dab tsis?
25. Cov kab mob coronavirus kis tau rau lwm tus li cas?
26. Cov tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19 no yog li cas?
27. Kev kho tus kab mob COVID-19 no yog li cas?
28. Kuv yuav tiv thaiv kuv tus kheej li cas?
29. Yuav ua li cas thiaj li pab tau kom txoj kev kis tus kab mob no kis qeeb zog?
30. Kuv puas tha looj cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg?
31. Cov neeg uas muaj tus kab mob COVID-19 thiab tau raug muab cais mus nyob ib leeg kis puas tau tus kab mob no rau lwm tus neeg?
32. Lub nroog tuav txoj kev kuaj mob li cas?
33. Kuv yuav ua tau dab tsis ntxiv thiab?