Lub nroog tuav txoj kev kuaj mob li cas?

Vim yog muaj kev txwv loj, tus kws saib xyuav kev noj qab haus huv hauv lus nroog koom tes nrog cov kwv kho mob yuav tau ntsuam xyuas cov neeg seb leej twg tsim nyog mus kuaj mob tiag tiag. Tus kws saib xyuas kev noj qab haus huv haus lus nroog nyuam qhuav tawm suab qhia txog kev yuav mus kuaj mob thaum lub 3 hli ntuj tim 10 xyoo 2020 nram lub rooj sab laj sib tham nrog cov 2020 Board of Supervisors . Mus saib nws hais lus tawm suab ntawm no: https://mercedcountyca.new.swagit.com/videos/44282 

Tsis tas li ntawd, thov tig mus rau Daim Ntawv Qhia Txog Kev Kuaj Tus Kab Mob COVID-19 kom koj paub ntau tshaj no txog kev qhia yuav mus kuaj mob.

Show All Answers

1. How can I receive up-to-date information about COVID-19 in Merced County?
2. What is a coronavirus?
3. How are coronaviruses spread?
4. What are the symptoms of COVID-19?
5. How is COVID-19 treated?
6. How can I help protect myself?
7. What can be done to slow the spread of COVID-19 infection?
8. Should I wear a facemask?
9. Can someone who has been quarantined for COVID-19 spread the illness to others?
10. How is the County handling the testing process?
11. What else can I do?
12. ¿Cómo puedo recibir información actualizada sobre COVID-19 en el Condado de Merced?
13. ¿Qué es un coronavirus?
14. ¿Cómo se transmiten los coronavirus?
15. ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?
16. ¿Cómo se trata COVID-19?
17. ¿Cómo puedo ayudar a protegerme?
18. ¿Qué se puede hacer para retrasar la propagación de la infección por COVID-19?
19. ¿Debo usar una mascarilla?
20. ¿Puede alguien que ha sido puesto en cuarentena por COVID- 19 transmitir la enfermedad a otros?
21. ¿Cómo está manejando el Condado el proceso de prueba?
22. ¿Que más puedo hacer?
23. Kuv yuav txais tau cov xov xwm tshiab txog tus kab mob COVID-19 hauv lus nroog Merced li cas?
24. Tus kab mob Coronavirus yog dab tsis?
25. Cov kab mob coronavirus kis tau rau lwm tus li cas?
26. Cov tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19 no yog li cas?
27. Kev kho tus kab mob COVID-19 no yog li cas?
28. Kuv yuav tiv thaiv kuv tus kheej li cas?
29. Yuav ua li cas thiaj li pab tau kom txoj kev kis tus kab mob no kis qeeb zog?
30. Kuv puas tha looj cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg?
31. Cov neeg uas muaj tus kab mob COVID-19 thiab tau raug muab cais mus nyob ib leeg kis puas tau tus kab mob no rau lwm tus neeg?
32. Lub nroog tuav txoj kev kuaj mob li cas?
33. Kuv yuav ua tau dab tsis ntxiv thiab?