Kuv yuav ua tau dab tsis ntxiv thiab?
  • Mus nrhiav ib tug kwv kho mob yog koj tsis tau muaj.
  • Npaj zaub npaj mov thiab koom siv rau thaum muaj kev emergency kom txaus li ob peb hnub tsam ho tau raug cais mus nyob ib leeg. Txawm hais tias txoj kev cais yuav tau mus nyob ib leeg tsis tshua muaj los yuav tsum tau npaj tos ua ntej rau tej thaum uas muaj kev emergency ceev. 
  • Txhawb thiab tos txais txhuaj leej txhua tus uas nyob ib puag ncig hauv peb lus nroog mus txuas ntxiv. 

Nco ntsoov kuaj thiab saib tej ntaub ntawv uas yus ntseeg siab rau uas qhia txog xov xwm tawm tshiab ntawm tus kab mob coronavirus.

Merced County Department of Public Health

www.mercedcounty.com/coronavirus 

California Department of Public Health (CDPH, State) 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, National) 

http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html 

World Health Organization (WHO, International) 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

United States Environmental Protection Agency (USEPA)

https://www.epa.gov/coronavirus    

Thov nco ntsoov: qhov xwm txheej no yog ib qho uas muaj xov xwm tshiab tas lis. Xov xwm tshiab yuav tawm raws li thaum lawv tso tawm. Yog koj xav paub txog cov xov xwm uas tawm tshiab, thov mus rau: www.cdc.gov/coronavirus. Thiab yog koj xav paub ntxiv, mus rau www.countyofmerced.com/coronavirus lossis hu rau tus xov tooj no (209) 381-1180 (Lus Askis, Lub Mev, thiab lus Hmoob).

Show All Answers

1. How can I receive up-to-date information about COVID-19 in Merced County?
2. What is a coronavirus?
3. How are coronaviruses spread?
4. What are the symptoms of COVID-19?
5. How is COVID-19 treated?
6. How can I help protect myself?
7. What can be done to slow the spread of COVID-19 infection?
8. Should I wear a facemask?
9. Can someone who has been quarantined for COVID-19 spread the illness to others?
10. How is the County handling the testing process?
11. What else can I do?
12. ¿Cómo puedo recibir información actualizada sobre COVID-19 en el Condado de Merced?
13. ¿Qué es un coronavirus?
14. ¿Cómo se transmiten los coronavirus?
15. ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?
16. ¿Cómo se trata COVID-19?
17. ¿Cómo puedo ayudar a protegerme?
18. ¿Qué se puede hacer para retrasar la propagación de la infección por COVID-19?
19. ¿Debo usar una mascarilla?
20. ¿Puede alguien que ha sido puesto en cuarentena por COVID- 19 transmitir la enfermedad a otros?
21. ¿Cómo está manejando el Condado el proceso de prueba?
22. ¿Que más puedo hacer?
23. Kuv yuav txais tau cov xov xwm tshiab txog tus kab mob COVID-19 hauv lus nroog Merced li cas?
24. Tus kab mob Coronavirus yog dab tsis?
25. Cov kab mob coronavirus kis tau rau lwm tus li cas?
26. Cov tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19 no yog li cas?
27. Kev kho tus kab mob COVID-19 no yog li cas?
28. Kuv yuav tiv thaiv kuv tus kheej li cas?
29. Yuav ua li cas thiaj li pab tau kom txoj kev kis tus kab mob no kis qeeb zog?
30. Kuv puas tha looj cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg?
31. Cov neeg uas muaj tus kab mob COVID-19 thiab tau raug muab cais mus nyob ib leeg kis puas tau tus kab mob no rau lwm tus neeg?
32. Lub nroog tuav txoj kev kuaj mob li cas?
33. Kuv yuav ua tau dab tsis ntxiv thiab?